ÜRETİCİYE DESTEK Mİ? YOKSA TABELALARDA GÖRÜNMEK Mİ?
ÜRETİCİYE DESTEK Mİ?

YOKSA TABELALARDA GÖRÜNMEK Mİ?

Yıllarca Türkiye’de üretim yapılması ve bu konuda desteklenmesi hakkında birçok konuşmalar yapılıyor. Ama sadece konuşuluyor. Bunun için ziraat odası adı altında mesleki bir kurum tabelalarda önümüze çıkıyor ama bu sadece tabelalarda…

Bu oda çiftçiyi ve üreticiyi destekleme konusunda ön ayak olması için vazifelendirilmiş bir meslek odası olarak ortaya çıkmış. Meslek odasının  görevi  temsil ettiği kesimin hakkını korumak için politika yapmak. Ülkeyi mesleki açıdan temsil etmek. Mesleğin icrasında yaşanan aksaklıkları düzeltmek için ülke yönetimine seçilenler ile işbirliği yapmak, onları uyarmak. Meslek odaları genelde ülkede muhalefet yapıyorlar. Halbuki yön verici, yol gösterici olmaları gerek. Tarımla uğraşanı rahatlatmak için ne yapıyor?  Her üretici kendi bacağından asılmaya devam edecekse, o kadar ödenek, o kadar  ücret bu ziraat odalarında istihdam edilenlere neden harcanıyor? Ziraat odalarının çiftçinin sorunlarını ve tarımla ilgili meseleleri çözmekte ve kamuoyu oluşturmakta hiçbir etkisi yok. Bunun içindir ki, Ziraat odalarının vazifelerini bir hatırlatayım dedim;
a) Ziraat ve ziraatle uğraşan çiftçi ve işçiyi alakadar eden bilgileri, haberleri toplamak ve bu mevzularda her türlü incelemeler, endeksler, kendi çevrelerine mahsus istatistikler yapmak ve neşretmek ve alakalılarca istenilen bilgi ve kayıtları vermek;
b) Vekaletlere veya bunlara bağlı müesseselere, idari makamlara, belediyelere, bankalara ve diğer mesleki odalara faaliyet mevzularına mütaallik tekliflerde bulunmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara, umumi sergilere ve lüzum gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek;
c) Ziraatin gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuatın tedvini maksadiyle Odalar Birliğine teklifte bulunmak;
ç) Köylerin içtimai ve iktisadi kalkınmasına dair plan ve programların hazırlanmasında ilgili idare ve teşekküllerle işbirliği yapmak ve yardımcı olmak;
d) Çiftçiye pratik bilgiler vermek üzere ziraat kursları, kış dershaneleri tesis ve konferanslar tertip etmek; ziraat tahsilini teşvik eylemek; ziraat öğretim ve eğitim sistemi hakkında müşahede ve mütalaalarını ilgililere bildirmek;
e) Bölgelerindeki ormanların korunması, çıplak yerlerin ağaçlandırılması elverişli yerlerde kavaklık, söğütlük vesair ağaçlıkların tesis edilmesi hususlarında halkı teşvik etmek ve gerekli telkinlerde bulunmak; ağaç ve orman sevgisini yaymak;
f) Çiftçi kütüklerini tutmak, çiftçilere açılacak kredilere ve verilecek tohumluklara esas olmak üzere gerekli malümatı, krediyi ve tohumluğu verecek teşekküllere bildirmek ve bunların yerlerine sarf edilip edilmediğini mahallinde tetkik ve takip etmek, neticelerini ilgili teşekküllere haber vermek;
g) Fenni ve modern ziraat işletmesi kurmak isteyenlere yol göstermek, bunların plan ve hesaplarını yaptırmak, kredi imkanlarını hazırlamak; çiftçilerin her türlü ziraat faaliyetleriyle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi ve Odaca temin edilen mütahassıs ve ustalardan parasız faydalanmasını eldeki imkan nispetinde sağlamak;
h) Sergiler, panayırlar açmak, müsabakalar tertip etmek, mahsullerin standartlaşmasına çalışmak;
ı) İlgililerin ve resmi makamların talebi üzerine meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere ehlivukuf listesi göndermek;
i) Diğer meslek odaları ve teşekkülleriyle kendi sahası dahilinde işbirliği yapmak.
II - Bütçe imkanına bağlı vazifeler:
a) Ziraat Vekaleti ile işbirliği yaparak ziraatle ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar seyyar sinemalar ilaçlama ve tohum satış yerleri, bitki ve hayvan hastalıklariyle mücadele müesseseleri, her nevi ziraat sanayii tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve numune ahır ve ağılları, aşım durakları, örnek ziraat işletmeleri açmak ve işletmek, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliğini muhafaza için tatbikat grupları kurmak ve çalıştırmak;
b) Ziraatle ilgili kooperatifler kurmak veya bu kabil kooperatiflere ortak olmak;
c) Kabiliyetli ve muhtaç çiftçi çocuklarını memleket iç ve dışındaki ziraat okullarında Oda hesabına okutmak veya ihtisas ve staj için göndermek...
Mevzuat bu kadar açıkken ve şeffafken şu görevlerini bir gözden geçirin.
Hatay ziraat odası, şu görevlerinin kaçını yaptığını görüyor çiftçiler..?


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Bu makale 07.09.2018 14:17:56 tarihinde eklenmiş ve toplam kere okunmuştur.Okuyucu Yorumları